جشنواره بین المللی کارآفرین شو 2017

اولین جشنواره بین المللی کارآفرین شو 2017 با هدف آغاز ارتباطات کارآفرینی بین المللی در کشور های منطقه

هدف اصلی این رویداد های کارآفرین شو، ایجاد شبکه کارآفرینی از دانشجویان و کارآفرینان بین المللی و ایرانی است و ایجاد نقطه آغاز ارتباطات کارآفرینی بین کشور های منطقه است.