سازمان معروف انگلیسی حامیان کریکت، از مهمان نوازی پاکستانی ها شگفت زده شد

ارتش بارمی به عنوان یکی سازمان انگلیسی متشکل از حامیان کریکت،تحت تأثیر مهمان نوازی پاکستانی ها قرار گرفت، به نحوی که حتی صاحبان یک غرفه مواد غذایی محلی، نیز از […]