همایش پاکستان شناسی در جشنواره فرهنگ ملل

غرفه همایش پاکستان شناسی جذب بیشترین مخاطبین را در جشنواره فرهنگ ملل داشت.

بلاگ

دومین همایش پاکستان شناسی همزمان با جشنواره فرهنگ ملل فردوسی در مشهد مقدس برگزار گردید.

غرفه دومین همایش پاکستان شناسی که همزمان با جشنواره فرهنگ ملل دانشگاه فردوسی در مشهد مقدس برگزار گردید، بیشترین جذب مخاطبین را داشت.

این امر نشان دهنده علاقه مردم ایران برای آشنایی با فرهنگ کشور پاکستان و نیز نزدیکی فرهنگی دو کشور همسایه می باشد.

این همایش توسط انجمن علمی‌ دانشجویان ایران پاکستان با ریاست دکتر محمد عرفان مقصود در دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ 28 تا 30 فروردین ماه 1396 همزمان با سومین جشنواره فرهنگ ملل برگزار گردید.

2 comments

Comments are closed.