واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان

واکسیناسیون فلج اطفال سالانه در بیمارستان چمن : با هدف ساخت بلوچستان سالم تر

کویته: برای اولین بار بزرگسالان نیز در جریان مبارزه ضد فلج اطفال در سراسر بلوچستان، قطره های فلج اطفال را دریافت می کنند. واکسیناسیون فلج اطفال در مناطق مرزی پاکستان در […]