اقدامات کمیته تحصیلات تکمیلی پاکستان در جهت اشتغال دارندگان مدرک دکترا

در نشست میان روسای دانشگا های پاکستان با کمیته تحصیلات تکمیلی (HEC) مقرر گردید تا دانشگاه ها به منظور اشتغال دارندگان مدرک دکترا روزمه آپلود شده این افراد را در […]