PIA announces record number of promotions for flight attendants

قراداد بلندمدت همکاری PIA با شرکت آمادئوس : گامی مهم در پیشرفت جهانی PIA در شرایط پس از بحران Covid-19

شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان (PIA) با یک شرکت فنا وری مسافرتی اسپانیایی آمادئوس قرارداد همکاری بلندمدت را امضا کرده است.