i still can't breathe نمی توانم نفس بکشم

“نمی‌ توانم نفس بکشم”: داستان تمام شده نژادپرستی در آمریکا و ادامه دار در کشمیر اشغالی

جمله معروف “نمی‌ توانم نفس بکشم” یک سیاه پوست آمریکایی در روزهای اخیر باعث تظاهرات گسترده ای در سراسر جهان علیه نژادپرستی شده است. اما سوال مهم این است چگونه […]