نگاهی کوتاه بر تقدیر از تلاش های پاکستان در برقراری صلح همزمان با روز جهانی حامیان صلح سازمان ملل

پاکستان یکی از بزرگترین مشارکت کنندگان در تلاش های حامیان صلح سازمان ملل است. تلاش های این کشور طی سالها از سوی رهبران سازمان ملل مورد استقبال قرار گرفته است.