سخنگوی ارتش پاکستان می گوید پاکستان اجازه نخواهد داد که خاک آن علیه هیچکسی استفاده شود

سرلشکر آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان اظهار داشت که پاکستان اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور علیه کسی استفاده شود و نقش خود را برای تأمین صلح در […]