پاکستان یک کشور توسعه یافته

برای تبدیل شدن پاکستان به یک کشور توسعه یافته از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد: وزیر امور خارجه روسیه

مسکو آماده همکاری دفاعی با «اسلام آباد» است و برای تبدیل شدن پاکستان به یک کشور توسعه یافته از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد: وزیر امور خارجه روسیه