روز ملی پاکستان

روز ملی پاکستان بهانه ای برای آغاز یک حرکت ملی در مدیریت پنجمین ذخیره طلای جهان ریکو دیگ در پاکستان

روز ملی پاکستان بهانه ای برای آغاز یک حرکت ملی برای ریکو دیگ در مدیریت پنجمین ذخیره طلای جهان (حدود 10 ملیارد تن طلا) در ایالت بلوچستان پاکستان