پاکستان یکی از بهترین‌کشورها

بازار بورس پاکستان با 15 درصد پیشرفت پاکستان‌ را یکی‌از بهترین‌کشورها برای‌سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است

بازار بورس پاکستان 15 درصد پیشرفت کرده و روابط پاکستان با بانک جهانی نیز در حال بهتر شدن است و امروز پاکستان‌یکی‌از بهترین‌کشورها برای‌سرمایه‌گذاری است.