دره گوجال پاکستان

دره گوجال پاکستان نقطه ای که پاکستان آغاز می شود.

گردشگری

دره گوجال پاکستان جای است ک از انجا پاکستان آغاز می شود.دره گوجال پاکستان جای در پاکستان ین مرز چین و افغانستان قرار دارد. این دره در نقطه خنجراب در مرز چین به پایان می رسد. این دره در ارتفاع ۵۰۰۰ متری از سطح دریا واقع است و سراسر سال پوشیده از برف است. در شمال غرب این وادی منطقه چیپورسان قرار دارد که با منطقه واخان افغانستان هم مرز است.

این دره به خاطر زیبای نظیر بین گردش گرانی ین المللی خیلی معروف است. جاده قراقروم که هشتم عجوبه جهان نامیده میشه که پاکستان را به کشور چین متصل می کند، از این دره می گذرد.