بانک توسعه و تجارت سازمان اکو

بانک توسعه و تجارت سازمانهای همکاری اقتصادی ECO: بانک مشترک کشور های منطقه

بین المللی

بانک توسعه و تجارت سازمانهای همکاری اقتصادی ETDB در سال 2005، توسط سه نفر از اعضا سازمان همکاری اقتصادی ECO تاسیس گردید. 

بانک توسعه و تجارت سازمانهای همکاری اقتصادی ETDB در سال 2005، توسط سه نفر از اعضا سازمان همکاری اقتصادی ECO از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه تاسیس گردید. جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قرقیزستان به ترتیب در سال 2013، 2014 و 2015 به عضویت ETDBدرآمدند.

از 31 دسامبر 2015، پرداخت در سهام سرمایه ETDB 310870 بود از زمانی که آذربایجان، افغانستان و قرقیزستان در فرآیند پرداخت مشارکت در سرمایه هایشان هستند.

بانک توسعه و تجارت کشور های اکو به طرز موفقیت آمیزی عملکردش را در سال 2008 آغاز کرد. که اداره مرکزی بانک در استانبول(ترکیه)  است و دفاتر نمایندگی در کراچی (پاکستان) و تهران(ایران) است. هدف اولیه بانک تامین منابع مالی برای پروژه ها و برنامه های کشورهای عضو است. بانک محدوده ای از شرایط متوسط تا طولانی مدت را به عنوان مثال: پروژه مالی، امور مالی شرکتها، تجارت مالی و وامهایی برای حمایت سرمایه گذاریهای کوچک و متوسط به طور مستقیم یا از طریق وساطتهای مالی برای خصوصی سازی و شرح نهادهای شخصی ارایه میدهد.