ھمایش بین المللی آسیا در پاکستان

ھمایش بین المللی آسیا را بساز (Build Asia) در کراچی، پاکستان برگزار شد

کارآفرینی

در ھمایش بین المللی آسیا را بساز (Build Asia) بیشتر از 17 کشور جھان چین، متحدہ عرب امارات، اتالیا، سوئٹزر لینڈ، آمریکا، ژاپن، عربستان، آلمان، ایران و ترکیہ و بیشتر از ۲۵۰ نمائندگان شرکت ھای مختلف حضور داشتند۔ در شھر اقتصادی پاکستان در مرکز ایکسپو ۱۲دھمین ھمایش بین المللی آغاز شد کہ در این ھمایش بین المللی آسیا را بساز (Build Asia) بعلاوہ ایران بیشتر از ۳۰۰ شرکت ھای خارجی محصولات ھای خود را بہ نمائش گزاشتند۔

از اسلامی جمہوری ایران ۶ شرکت در این ھمایش حضور داشتند کہ اسامی آنھا ذکر میشود: ۱۔ یزد پولیمر ۲۔ جھان پروفیل پارس ۳۔ اصفہان مبارکہ استیل ۴، آریا بارون ۵، خاش سیمانت ۶ قائن سیمانت۔ توسط این ھمایش نمایندگان شرکت ھای صنعتی پاکستان و نمایندگان دولت این کشور با دلی خوش به نمایندگان ایرانی ملاقات کردند، و آنھا محصولات ایرن را پسندیدند،

این ملاقات پیش گامی برای افزائش تجارت بین این دو کشور خواھد شد۔ نمایندگان شرکتھای ایران این ھمایش را بہ فال نیک گرفتہ و دربارہ این ھمایش اظھار نظر مثبت داشتند و گفتند کہ این نوع ھمایش برای صنعت پاکستان مھم است و تجارت بین المللی افزائش خواھد یافت۔ بیش از ۵۰ ھزار افراد تجاری برای بازدید از این ھمایش آمدہ اند۔