Pakistan offers tax holiday for foreign investments in tourism sector

معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری خارجی در بخش گردشگری پاکستان

گردشگری

دولت پاکستان با هدف جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، معافیت مالیاتی را ویژه سرمایه گذاران خارجی فعال در گردشگری پاکستان ارائه می دهد.

ذوبیر گیلانی رئیس هیئت سرمایه گذاری (BOI) گفت دولت برای ایجاد استراحتگاه های گردشگری پاکستان در  مناطق شمالی، سوات، گالیات و هزاره و گیلگیت بلتستان و سایر مناطق گردشگری، از سرمایه گذار ان خارجی با ارائه برخی خدمات نظیر معافیت مالیاتی دعوت کرده است.

گیلانی گفت: از آنجا که ایجاد زیرساخت های بخش گردشگری پاکستان از اولویت های دولت می باشد انتظار می رود سرمایه گذاری عظیم خارجی در این بخش انجام شود.

tourism sector in pakistan

در ادامه رئیس هیئت سرمایه گذاری افزود: دولت قصد دارد گردشگری پاکستان را گسترده کند. اولویت، تقویت گردشگری پاکستان در زمینه های متنوعی از جمله مذهبی، ماجراجویی، پزشکی و آموزشی و ارتقاء تصویر مثبت کشور در سطح بین المللی است.

tourism sector in pakistanاثر تقویت بخش گردشگری پاکستان بر جوامع محلی

رئیس هیئت سرمایه گذاری با بیان اینکه دولت کلیه امکانات مدرن برای تأمین محیطی لذت بخش و امن برای گردشگران استفاده می کند، افزود: با مشارکت افراد در فعالیت های تجاری مرتبط با گردشگری، جامعه محلی نیز توانمند خواهد شد.

عقیده وی بر این امر است كه مشاركت خصوصی و نقش جامعه محلی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی ضروری است. او در بخشی از سخان خود گفت: پس از سرمایه گذاری های خارجی در گردشگری پاکستان ، فعالیت های اقتصادی در این مناطق افزایش می یابد و این باعث ایجاد فرصت های شغلی بیشتر می شود.

tourism sector in pakistanگیلانی ادامه داد: دولت به دنبال خصوصی سازی برخی نهادها است تا بتواند برای افزایش ظرفیت و ارتقاء توریسم محلی اقدام نماید. او همچنین از تمرکز دولت بر روی شاخص “سهولت انجام تجارت” بانک جهانی (WB) خبر داد که این رتبه از 148 به 136 از مجموع 180 کشور جهان بهبود یافت. او همچنین اعلام کرد دولت در حال کار بر روی تمام شاخص های اصلی EODB برای بهبود رتبه کشور از سال 136 به 115 در یک سال و به طور غیر منتظره زیر 100 در دو سال آینده بوده است.

در پایان رئیس BOI گفت که تجارت و اقتصاد دانش بنیان اولویت دولت برای رقابت با اقتصادهای جهانی خواهد بود و ما از طریق تجارت مبتنی بر دانش و صادرات، اقلام صادراتی سالم و فن آوری پاکستان را در بازار بین المللی رقابتی ارائه خواهیم داد.