توسعه اقتصادی و پروژه کلان بین چین و پاکستان

پروژہ بالائ حدودا ۵۱ بیلیون دلار مابین چین و پاکستان برای توسعه اقتصادی بہ حقیقت رسید۔

اخبار ملی

نخست وزیر پاکستان میاں محمد نواز شریف و رئیس ارتش پاکستان آقای ژنرال راحیل شریف این پروژہ توسعه اقتصادی منطقه را در گوادر افتتاح نمودند۔ اقتصادی راھداری مابین چین و پاکستان زیر تعمیر است و تخمینا ۵۱ بیلیون دلار است۔

این پروژہ کاشغر (شھر چین) را بہ گوادر (بندر پاکستان) ملحق می سازد۔ در این پروژہ آزاد راہ ھا، ریل ھای قطار و دیگر پروژہ ھای اقتصادی وجود دارد۔ بخاطر این پروژہ از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ حدودا ۷۰۰ ھزار مواقع روزگار فراہم می شود۔

و این پروژہ در ارتقای اقتصاد ملی ۲ تا ۲۔۵ در صد کمک میکند۔ اولین گروہ تجارتی کہ مشتمل بر ۲۵۰ کنتینر ۱۳ نوامبر بہ گوادر رسید و از گوادر بہ نقاط مختلف جھان راہی شدند۔