5 HEC and USAID to Invite Applications from Female Students for Talent Hunt Program

دعوت کمیسیون آموزش عالی پاکستان از دانشجویان دختر برای شرکت در برنامه استعدادیابی

اخبار ملی

کمیسیون آموزش عالی (HEC) از دانشجویان دختر با استعداد برای حضور در برنامه استعدادیابی(THP) دعوت می کند.

THP یک برنامه بورس تحصیلی مبتنی بر شایستگی و نیاز است که توسط USAID تامین مالی می شود. هدف THP کمک مالی به دانشجویان دختری است که به خانواده های کم درآمد تعلق دارند و می خواهند تحصیلات عالی را در دانشگاه های برتر پاکستان دنبال کنند

همچنین امکان آمادگی آزمون ورودی را به دانشجویان دختر با نتایج استثنایی و متوسط ​​ارائه می دهد تا به آنها برای پذیرش در دانشگاه های پزشکی، فنی و مهندسی و عمومی در کشور کمک نماید. HEC به زودی تاریخ افتتاح پورتال برنامه را اعلام خواهد کرد.

معیارهای واجد شرایط بودن برای شرکت در برنامه استعدادیابی

متقاضیان باید زنان با تابعیت پاکستانی یا AJK باشند.

آنها باید متعلق به یک خانواده کم درآمد باشند.

متقاضیان باید امتیاز 80٪ یا بیشتر در بخش پیش مهندسی، پیش پزشکی و ICS و 70٪ یا بیشتر در بخش اجتماعی، علوم عمومی، هنر و علوم انسانی را کسب کنند.

دانش آموزان دختر از مناطق روستایی یا کمتر توسعه یافته و همچنین دانش آموزان با توانایی های متفاوت در اولویت قرار خواهند گرفت.

معیارهای انتخاب و امتیازات شرکت در برنامه

کمیته HEC تمامی درخواست ها را برای تعیین صلاحیت متقاضیان بررسی خواهد کرد. سپس کمیته لیست های شایستگی را بر اساس سوابق تحصیلی و معیارهای مبتنی بر نیاز که در THP ذکر شده است، تدوین می کند. در پایان، HEC با توجه به در دسترس بودن صندلی، نامه هایی را برای دانشجویان دختر برتر صادر می کند.

نامزدهای موفق برای حضور در برنامه استعدادیابی اولا کمک هزینه دریافت می کنند و دوما در پایان برنامه، آمادگی آزمون آزمایشی را خواهند داشت.