Covid-19 Why Has WHO Appreciated Pakistan

چگونه منحنی Covid-19 در پاکستان به یک خط صاف رسید؟

آخرین خبر از ویروس کرونا, بین المللی

بخشی از سخنرانی عمران خان در جله سازمان ملل، توضیح موفقیت دولتش در در مسطح سازی منحنی Covid-19 در پاکستان بود.

عمران خان در مورد  تلاش موفقیت آمیز دولت خود در مسطح سازی منحنی Covid-19 در پاکستان، به جامعه جهانی گفت که در ابتدا سیاست “قرنطینه هوشمند” دولت وی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، اما دولت نه تنها موفق به کنترل ویروس و ایجاد ثبات در اقتصاد شد، بلکه از فقیرترین بخش نیز محافظت کرد.

وی گفت: “در دنیای بهم پیوسته ما، هیچ کس در امان نیست، مگر اینکه همه در امنیت باشند.

او، افزود: قرنطینه کردن برای کنترل همه گیری، باعث بدترین بحران اقتصادی در کشور پس از بزرگ ترین رکود در قرن گذشته شده است. این امر،  فقیرترین کشورها و نیز افراد فقیر در همه کشورها  متضرر کرده است. اما امروز، پاسخ پاکستان در میان داستان های موفقیت آمیز در کنترل و پاسخگویی به بیماری همه گیری ذکر شده است.

چارچوب های جهانی لازم برای جبران اثرات ناشی از بیماری Covid-19

ضمن اشاره به راه کارهای خروج از بحران همه گیری، عمران خان تسویه بدهی را یکی از بهترین راه ها برای ایجاد فضای مالی برای کشورهای در حال توسعه توصیف کرد.

وی با یادآوری ابتکار جهانی در مورد رفع بدهی گفت: صندوق بین المللی پول تخمین زده بود که کشورهای در حال توسعه برای پاسخگویی و بهبودی از بحران به بیش از 2.5 تریلیون دلار نیاز دارند. بنابراین تعلیق بدهی رسمی باید تمدید و گسترش یابد.

وی خواستار اقدامات اضافی برای تخفیف بدهی شد. بانک های توسعه باید اطمینان از ورود مالی کافی داشته باشند و کشورهای ثروتمندی که بیش از 10 تریلیون دلار برای تأمین مالی پاسخ و بهبود خود تولید کرده اند، باید از ایجاد حداقل 500 میلیارد دلار حقوق ویژه برای کشورهای در حال توسعه اطمینان حاصل کنند.

نخست وزیر پاکستان هشدار داد: اگر به این پدیده پرداخته نشود، همچنان نابرابری بین ملت های ثروتمند و فقیر ادامه می یابد و سرانجام بحرانی جهانی به مراتب بزرگتر از مسئله مهاجرت فعلی ایجاد می شود.

در مورد تهدید پولشویی، عمران خان اظهار داشت: كشورهای ثروتمند نمی توانند حقوق بشر و عدالت را رعایت كنند، زیرا آنها به پولشویی ها و ثروت های غارت شده پناهگاه می دهند.

در پایان وی از مجمع خواست تا در تلاشبرای ایجاد یک چارچوب جهانی برای جلوگیری از جریانهای مالی غیرقانونی و اطمینان از بازپرداخت سریع ثروتهای مسروقه پیشگام شود.

One thought on “چگونه منحنی Covid-19 در پاکستان به یک خط صاف رسید؟

Comments are closed.