ارتش پاکستان برای بهتر شدن

چندین تغییرات مهم در ارتش پاکستان برای بهتر شدن مثل همیشه

اخبار ملی

رئیس جدید ارتش پاکستان(قمر جاوید باجوا) بعد از قبولی این منصب چندین تغییرات مهم برای ارتش پاکستان برای بهتر شدن ارتش انجادم دادند۔

رئیس اطلاعات پاکستان ISI ژنرال نوید اختر را عهده رئیس امور اطلاعاتی کلان منتخب کرد و رئیس قبلی را صدر اعظم دانشگاه دفاعی قرار داد۔

ژنرال بلال اکبر را عهده ستاد کل قرار داد

ژنرال نذیر بات رئیس کور یازده شد

ژنرال عاصم سلیم باجوه به عهده بازرس سلاح نشست

ژنرال شیر افگن، بعنوان کور بهاولپور منتخب شد

ژنرال همایون عزیز به عهده ((C and IT قرار گرفت

ژنرال نعیم اشرف رئیس صنایع سنگین تیکسلا شد

ژنرال قاضی اکرام،رئیس لوجستک ستاف شد