مجمع تجاری ایران و پاکستان

افتتاح مجمع تجاری ایران و پاکستان در کراچی با حضور ظریف

بین المللی

با حضور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه اسلامی جمهوری ایران، مجمع تجاری ایران و پاکستان در کراچی پایتخت اقتصادی پاکستان افتتاح شد.

 به گزارش ایسنا،   در جریان سفر وزیر امورخارجه به شهر کراچی، مجمع تجاری ایران و پاکستان با حضور وی و همچنین تعدادی ازتجار، سرمایه گذاران و کار آفرینان دو کشور افتتاح شد.

 

https://www.isna.ir/news/96122212649/