کویید 19 اکسفورد

محقق پاکستانی، اولین ردیاب پاسخ دولتی کویید 19 اکسفورد را توسعه می دهد

دانشمند پاکستانی، زیل هما، با توسعه اولین ردیاب پاسخ دولتی کویید 19 اکسفورد که به ارزیابی واکنش ایالاتی به سمت مقابله با بیمارهای همه گیر کمک می کند، تاریخ ساز […]