کشاورز نمونه پاکستان آقای عبدالله

کشاورز نمونه پاکستان که تپه های شن و ماسه پنجاب را سبز می کند

تا زمانی که حسن عبدالله، کشاورز نمونه پاکستان می تواند حوض شصت هکتار را در منطقه کشاورزیش در صدیق آباد، پنجاب، در مزرعه 400 ساله خود به یاد بیاورد،  هیچ چیز […]