گام های بزرگ پاکستان در مسیر دست یابی به انرژی ملی برای توسعه اقتصادی پاکستان

اقبال یادآور شدCPEC  (کریدور اقتصادی چین پاکستان) نقش حیاتی در توسعه اقتصادی پاکستان دارد که طی سه سال گذشته به دست آمده است و گام های بزرگ در مسیر دست یابی […]