پزشک پاکستانی

قرارگیری کتاب پزشک پاکستانی در میان بهترین کتابهای چشم پزشکی در همه زمانها

کتاب دکتر زوبیدا سیرنگ، جراح چشم از چیترال، یک پزشک پاکستانی در فهرست معتبر “بهترین کتاب های چشم پزشکی همه زمان ها” توسط سازمان اعتبارسنجی کتاب ثبت گردید.