پژوهشگران خارجی

دعوت از پژوهشگران خارجی با هدف ترتبیت یک نیروی متخصص علمی در سطح جهانی

پاکستان در حال کار بر روی یک برنامه بین المللی برای دعوت از پژوهشگران خارجی برای تربیت دانشمندان جوان پاکستانی تحت نظارت مشترک متخصصین دارای مدرک دکترا در داخل کشور […]