وزیر فناوری اطلاعات درباره بازار کشور

وزیر فناوری اطلاعات پاکستان: پاکستان پتانسیل بالایی برای بخش فن آوری اطلاعات و ارتباطات دارد

دکتر خالد مقبل صدیقی، وزیر وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار داشت پاکستان دارای پتانسیل بالایی در بخش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است و جوانان تحصیل کرده بخش […]