استقبال رئیس برنامه کریدور اقتصادی چین پاکستان از راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی در پاکستان

عاصم سلیم باجوا، رئیس برنامه  کریدور اقتصادی چین پاکستان، گفت مناطق ویژه اقتصادی آینده کشور برای افزایش صادرات، جایگزینی واردات و ایجاد فرصت های شغلی است.