نادرا بزرگترین پایگاه بیومتریک جهان

نادرا (پایگاه ثبت اطلاعات ملی) : مدیریت بزرگترین پایگاه بیومتریک شهروندان در جهان

این مرکز مسئولیت صدور کارت های هویت ملی کامپیوتری (همچنین کارت شناسایی هوشمند) برای شهروندان پاکستان را دارد و بزرگترین بزرگترین پایگاه بیومتریک جهان شناخته شده است.