رژه نظامی پاکستان

رژه نظامی پاکستان در روز ملی پاکستان با حصور مهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی در اسلام آباد برگزار شد

اسلام آباد: روز پاکستان شنبه، 22 مارچ، در سراسر کشور همراه با شور و اشتیاق، روز ملی پاکستان مطابق با آداب و رسوم سنتی این کشور جشن گرفته شد.