مناطق تازه ادغام شده قبایل پاکستان

دولت K-P خواهان برگزاری رای گیری مردمی در مناطق تازه ادغام شده قبیله ای با K-P پاکستان است

شقابدار: دولت باید انتخابات زودهنگام محلی را در مناطق تازه ادغام شده برگزار کند تا مردم در فرآیند تصمیم گیری در منطقه حاشیه ای مشارکت داده شوند. این باعث می […]