مناطق تازه ادغام شده قبایل پاکستان

دولت K-P خواهان برگزاری رای گیری مردمی در مناطق تازه ادغام شده قبیله ای با K-P پاکستان است

شقابدار: دولت باید انتخابات زودهنگام محلی را در مناطق تازه ادغام شده برگزار کند تا مردم در فرآیند تصمیم گیری در منطقه حاشیه ای مشارکت داده شوند. این باعث می […]

فرصت ها در مناطق قبیله ای

توسعه و ایجاد فرصت ها در مناطق قبیله ای از طریق راه اندازی کارت صحت انصاف (Sehat Insaf): نخست وزیر پاکستان

خبرگذاری رادیو پاکستان گزارش داد که نخست وزیر، امران خان، در روز جمعه طرح کارت صحت انصاف را برای ایجاد فرصت ها در مناطق قبیله ای ، که قبلا به […]