مناسبت روز استقلال پاکستان

نماد آزادی: شعر دختر 11 ساله پاکستانی به مناسبت روز استقلال پاکستان

محمد علی جناح رهبرِ پاکستانه مثل امام خمینی که رهبر ایرانه . برج منار لاهور نماد آزادیه لباسای رنگارنگ نشونه‌ی شادیه   تنوع غذایی بریانی و پکورا سمبوسه و کراهی […]