مؤسسه فناوری فضایی پاکستان

بازدید کشورهای عضو اتحاد نوآوری هوا و فضا کمربند و جاده از مؤسسه فناوری فضایی پاکستان

مؤسسه فناوری فضایی پاکستان (IST) میزبان هیاتی متشکل از 80 مهمان شامل اساتید و دانشجویان کشورهای عضو اتحاد نوآوری هوا و فضا کمربند و جاده (BRAIA) شامل چین، انگلیس، اتریش، […]