بزرگداشت جناح در دانشگاه فردوسی مشهد

بزرگداشت تولد قائد اعظم، محمدعلی جناح بنیان‌گذار پاکستان در دانشگاه فردوسی مشهد

مراسم بزرگداشت تولد قائد اعظم محمدعلی جناح، بنیان‌گذار پاکستان با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و کنسولگری جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد، برگزار گردید.

محمد ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح

محمد ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح ﺑﺮاي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﺋﺪ اﻋﻈﻢ ﯾﺎ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

محمد ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح ﺑﺮاي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﺋﺪ اﻋﻈﻢ ﯾﺎ رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. او وﮐﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده برﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﻼل از ﺳﻠﻄﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ، […]