قدرتمندترین ارتش های جهان

ارتقا علم و فناوری در مقابل تروریست در پاکستان، رویکرد یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان

اخیرا  ارتش پاکستان، که یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان است به منظور مبارزه با تروریست یک دبیرستان متوسطه دخترانه را در مکانی که که زمانی مقرر مرکزی تحریک طالبان بوده، […]