سیاست ترجیحی اقتصادی چین و پاکستان

راهروی اقتصادی چین و پاکستان (CPEC): نماد سیاست ترجیحی اقتصادی و ارتباط کشور

با شروع راهروی اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) گسترش همکاری در صنایع مرتبط می گردد و ترویج توسعه تمرکزهای اقتصادی در پاکستان شکل میگیرد و نماد سیاست ترجیحی اقتصادی کشور پاکستان […]