سودجویان بازار در پاکستان

انجام یک عملیات بزرگ برای برخورد با احتکار کنندگان گندم و سودجویان بازار در پاکستان

نخست‌ وزیر پاکستان، دستور انجام یک عملیات بزرگ برای برخورد با احتکار کنندگان گندم و سودجویان بازار در پاکستان را صادر کرده است تا معضل کمبود آرد را حل کند.