ساینس تک پلاس گردهمای کارآفرینان بین المللی

اولین گردهمای کارآفرینان بین المللی : موضوع نشست اختصاصی اویس خان لغاری با نماینده ساینس تک پلاس در تهران

ساینس تک پلاس 2017 اولین گردهمای کارآفرینان بین المللی است و برای تبادل کارآفرینان بین المللی در موضوع نشست اختصاصی اویس خان لغاری با نماینده ساینس تک پلاس در تهران […]