علم و فناوری در پاکستان

فعالیت سازمان کارآفرینان پاکستانی در لندن برای تقویت علم و فناوری در پاکستان

بخش لندن از سازمان کارآفرینان پاکستانی (OPEN) در کمیسیون عالی پاکستان در لندن راه اندازی شد تا بخشی از اهداف جهانی OPEN به منظور تقویت اقتصاد دانش بنیان و علم و […]