ساخت ماسک هوشمند

دانشجوی پاکستانی موفق به طراحی و ساخت ماسک هوشمند گردید

در شرایطی که دانشمندان بزرگ دنیا دنبال معرفی واکسن کوئید 19 هستند، یک دانشجوی پاکستانی توانسته است که ماسک هوشمند را برای پیشگیری از شیوع بیماری طراحی کند.