نخست وزیر عمران خان جلسه سازمان ملل در مورد مسائل زیست محیطی را اداره می کند.

دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان درباره تغییرات آب و هوایی مالک امین اسلم گفت عمران خان روز چهارشنبه جلسه سازمان ملل متحد در مورد مسائل زیست محیطی را اداره می […]