انجمن علمی‌ دانشجویان ایران پاکستان ؛ اولین انجمن علمی بین المللی که در آستانه فراموشی است

انجمن علمی‌ دانشجویان ایران پاکستان یک انجمن بین المللی متشکل از دانشجویان ایرانی و پاکستانی و با هدف تحکیم روابط دو کشور در سطح علم و فناوری و فرهنگی می […]