ارتقاء ارتباطات مردمی بین پاکستان و مالزی

ارتقاء ارتباطات مردمی و تشویق گردشگری بین پاکستان و مالزی نیاز امروز است: مهاتیر محمد

اسلام آباد: در گزارش منتشر شده از خبرگزاری رسمی وزارت امور خارجه، دیدار دکتر مهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، پس از سه روز به پایان رسید. پاکستان و مالزی اظهار […]