راه ابریشم جدید با کریدور اقتصادی چین و پاکستان

رابطه پاکستان با چین، نمادی از تحقق توسعه پایدار در منطقه برای ایجاد راه ابریشم جدید

پاکستان نخستین کشوری بود که روابط دیپلماتیک با چین برقرار کرد و همکاری های بین پاکستان با چین، نمادی از تحقق توسعه پایدار در منطقه برای ایجاد راه ابریشم جدید است.