دکتر عطاء الرحمان از پاکستان

جایزه دستاوردهای اتحادیه اتاق های بازرگانی پاکستان به نام پروفسور دکتر عطاء الرحمان

پروفسور دکتر عطاء الرحمان دانشمند پاکستانی معروف، جایزه دستاوردهای اتحادیه اتاق های بازرگانی کشور را درکاخ رئیس جمهوری در اسلام آباد دریافت می نماید.