NUST establishes cheaper Coronavirus diagnostics

معرفی کیت تشخیص ویروس کرونا بومی با قیمت یک چهارم ارزان تر از کیت های وارداتی

دانشگاه علوم و فناوری پاکستان یک کیت تشخیص ویروس کرونا بومی با قیمت بسیار ارزان تهیه کرده است که می تواند به غربالگری افراد مشکوک به COVID-19 کمک کند.