دانشجویان بین الملل کانادا

پاکستان ششمین منبع بزرگ مهاجران و پانزدهمین منبع بزرگ دانشجویان بین الملل کانادا است

کانادا و پاکستان در 1947، مدت کوتاهی پس از استقلال پاکستان، روابط دیپلماتیک خود را برقرار ساختند. کانادا در پاکستان توسط یک کمیسیون عالی در اسلام آباد، دفتر کنسولگری و […]