10 Natasha Baig shines in New York City’s Times Square

نمایش تصویر نازیه حسن، آیکون پاپ پاکستانی در میدان تایمز نیویورک

به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت نازیه حسن، موسیقی‌دان، آیکون پاپ پاکستانی و محبوب میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، تصویر وی در میدان تایمز نیویورک نمایش داده می شود.