Govt to Establish Cold Storages on Airports and Shipping Ports

آماده‌ سازی فرودگاه ها و بنادر پاکستان به تجهیزات زنجیره دمایی سرد

در جلسه مجازی وزارت بازرگانی مربوط به صادارات پاکستان، نمایندگان صادرکنندگان میوه و سبزی موافقت نمودند تا با همکاری دولت سردخانه ها را در فرودگاه ها و بنادر پاکستان تأسیس […]