قدرت اقتصادی جهان و تولید ناخالص داخلی در پاکستان

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در پاکستان حتی از چین هم بیشتر است: مطالعه دانشگاه هاروارد

پاکستان در سالهای آتی نبض رشد تولید ناخالص داخلی را در تمام اقتصادهای مسلمان و همسایگی بدست می گیرد زیرا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در پاکستان حتی از چین هم […]